06/03/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום שפה וספרות ערבית – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' לי גו על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעת הסוקר כי המוסד נתן מענה מצוין לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה ובכלל זה, שיפור תוכנית הלימודים, ההוראה והלמידה וקיומם של סמינרים מחלקתיים לסטודנטים לתארים מתקדמים.
  3. יחד עם זאת, על האוניברסיטה והמחלקה לשפה וספרות ערבית לפעול ולדווח למל"ג על יישומן של ההמלצות שטרם יושמו (כמפורט להלן), עד תחילת שנה"ל תשע"ט:

א.         על המחלקה להוסיף לתוכנית הלימודים יותר קורסים העוסקים בערבית מודרנית (Modern Standard Arabic) מדיה ערבית וכיו"ב.

ב.         על המחלקה להציע בתוכנית הלימודים יותר קורסים בספרות והיסטוריה אסלמית (ניתן להתבסס על המחלקה ללימודי מזרח תיכון).