06/03/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום שפה וספרות ערבית – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' לי גו על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעת הסוקר כי המוסד נתן מענה מפורט לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה בכלל זה עדכון קורסים ותשתיות אולם עליהם להמשיך ולעבות את הקורסים ואת ההכשרה לתארים מתקדמים.
  3. על האוניברסיטה והמחלקה לשפה וספרות ערבית לפעול ולדווח למל"ג על יישומן של ההמלצות הבאות עד תחילת שנה"ל תשע"ט בהתאם למפורט להלן:

א.         הוספת קורסים מסגרת התארים המתקדמים על מנת להגביר את השכלת הסטודנטים בתחום, ולעבות את תוכנית הלימודים- יישום מתמשך (המשך מעקב).

ב.         הצעת סדנאות העוסקות בכתיבת דיסרטציה במסגרת התואר השלישי.

ג.          גיבוש סמינרים מחלקתיים קבועים לסטודנטים לתארים מתקדמים.