06/03/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום שפה וספרות ערבית – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' לי גו על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעת הסוקר כי המוסד נתן מענה מרשים לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל גיוון קורסים, החלפת סגל פורש וגיוון הסטודנטים במחלקה.
  3. יחד עם זאת, על האוניברסיטה והמחלקה לשפה וספרות ערבית לפעול ולדווח למל"ג על יישומן של ההמלצות שטרם יושמו כמפורט להלן, עד סוף שנה"ל תשע"ט:

א.         על המחלקה למצוא תחלופה לכל חבר סגל שיוצא לגמלאות. מומלץ שהסגל המגויס החדש, יכסה את ההתמחויות של חברי הסגל היוצא.

ב.         הוספת קורסים בתואר ראשון בספרות והיסטוריה של התחום ושימוש בערבית מודרנית (Modern Standard Arabic), על מנת לשפר את הידע של הסטודנטים בשפה.