06/03/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום שפה וספרות ערבית – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' לי גו על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעת הסוקר כי המוסד נתן מענה לנקודות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה כולל הגדלת מצבת הקורסים והקמת סמינר מחלקתי לתארים מתקדמים. אולם המוסד לא התייחס לסוגיית הספרייה ותשובתם לגבי גיוס סגל מצריכה התייחסות של הנהלת המוסד.
  3. על האוניברסיטה והמחלקה לשפה וספרות ערבית לפעול ולדווח למל"ג על יישומן של ההמלצות הבאות עד תחילת שנה"ל תשע"ט בהתאם למפורט להלן:

א.         יש להוסיף לפחות עוד שני חברי סגל בכיר למחלקה לארבעת חברי הסגל הבכיר הקיימים כיום.

ב.         העשרת הספרייה כמפורט בדו"ח וכלהלן:

  • הגדלת מספר כתבי העת העוסקים בתחום, וספרים בערבית קלאסית ומודרנית בכל התחומים.
  • תגבור כוח האדם בספריה.

ג.          הסגל מתבקש לספק לסטודנטים סילבוסים מפורטים לקורסי הלימוד.