29/05/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית במדעי המחשב – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת חיפה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. המשך יישומה של ההמלצה בדבר הקמת בית-ספר מאוחד לכל תחומי מדעי המחשב ומערכות מידע ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.