14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הבלשנות – באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אלי ון-גלדרן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. פרופ' ון-גלדרן ציינה לטובה את התייחסות המוסד להמלצות הוועדה שחלקן הגדול מולאו באופן מלא (תוכנית אסטרטגית, מנגנון של ייעוץ אקדמי לסטודנטים, שינוי שם המחלקה בכדי שייצג את תחום הלימודים בצורה מיטבית). לאור הקשיים הכלכליים העומדים בפני המוסד והמחלקה לא יושמו מספר מצומצם של המלצות בעלות חשיבות נמוכה יותר.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.