24/04/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום כימיה – אוניברסיטת בן-גוריון

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של הסוקר כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות שטרם יושמו ומופיעות בדו"ח הסוקר (מצ"ב כנספח להחלטה זו).
  4. המל"ג מפנה את תשומת ליבם של הנשיאה, המנכ"ל ומבקר האוניברסיטה לצורך בשיפוץ המעבדות הקיימות או בניית מעבדות חדשות, בכדי לשפר את תנאי הלימוד וכן לעמוד בדרישות הבטיחות. (המל"ג רשמה בפניה כי מנכ"ל האוניברסיטה הודיע על תיקון ליקויי הבטיחות )
  5. במידה והמוסד לא יינתן מענה הולם כנדרש עד 30.6.2018 תנקוט המל"ג בצעדים חריפים מול המוסד.