24/04/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והמחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת אריאל להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
  3. על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול להוספת קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית לתוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני.
  4. על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד ליום 02.09.2018.