24/04/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינר על התייחסות המוסד ובית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן להמלצות הוועדה, לפיה ההמלצות יושמו באופן חלקי.
  3. המל"ג מעודדת את המוסד:

א.         להמשיך ולשקול שינוי במבנה הארגוני הנוכחי במסגרתו לימודי חשבונאות מצויים במחלקה לכלכלה ולא בבית הספר למינהל עסקים.

ב.         להקפיד על איכות הדוקטורנטים המתקבלים לבית הספר.

  1. על בית הספר לגייס לפחות איש סגל אחד במשרה מלאה מתחום החשבונאות, ולהמשיך בגיוס סגל לבית הספר על מנת להגדיל את הסגל הקבוע.
  2. על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 4 עד ליום 02.09.2018.