24/04/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים – המכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד ובית הספר למינהל עסקים במכללה האקדמית נתניה להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
  3. על המוסד ובית הספר להמשיך ולפעול להוספת קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית לתוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני.
  4. על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד ליום 02.09.2018.