24/04/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים – האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והמחלקה למינהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
  3. על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול לגיוס סגל בכיר נוסף בתחום, תוך דגש על כיסוי מגוון התחומים הנלמדים (בעיקר מימון וחשבונאות).
  4. על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד ליום 02.09.2018.