24/04/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים – המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והמחלקה למינהל עסקים במרכז האקדמי רופין להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.