24/04/18

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והתוכנית למינהל עסקים בטכניון להמלצות הוועדה, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
  3. בהמשך להחלטת המל"ג, ככל שהמוסד דבק בהחלטתו להמשיך ולקיים תוכנית MBA, עליו להמשיך ולפעול לגיוס סגל נוסף בתחום, תוך דגש על כיסוי מגוון התחומים הנלמדים (בעיקר שיווק וחשבונאות).
  4. על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף 3 עד ליום 02.09.2018.