14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הבלשנות – באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אלי ון-גלדרן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על-פי חוות דעתה של פרופ' ון-גלדרן, המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות באופן ח לקי בלבד לפיכך על המחלקה לתת מענה להמלצות הבאות ולדווח למל"ג אודות יישומן עד יולי 2017:

א.          גיוס חבר סגל בתחום פונולוגיה/מורפולוגיה.

ב.          תוכנית קיץ לחיזוק סטודנטים מהמגזר הבדואי.

ג.           תוכנית לימודים מגוונת (אין חזרה על קורסים קיימים, ופיתוח קורסים חדשים)

ד.          חידוש סדנת הכתיבה באנגלית כסדנת חובה לכלל תלמידי שנה א'.