14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום תולדות האמנות – באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אסתר לוינגר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על המוסד להתייחס וליישם המלצות קיימות שטרם ניתן עליהן מענה הולם, כמפורט להלן:

א.         לגבש את חזון ומטרות המחלקה, בפרט בכל הנוגע למחקר ומיקום תולדות האומנות הגלובלית בתוכנית הלימודים.

ב.         יש לגייס חברי סגל בשני תחומי האמנות: קלאסית ואסלאם.

ג.          לפתח מסלול לאמנות אסלאמית מתוך הקורסים המוצעים בתוכנית הלימודים.

ד.         לחדד את השילוב בין תיאוריה ופרקטיקה בתחום (בהקשר של מוזיאונים).

ה.         להקצות את המשאבים הנדרשים להמשך ההתמחות של הסטודנטים לתואר שני במסלול אוצרות.

ו.          יש להקצות מקום, משאבים ותקצוב לספרייה להיסטוריה של האמנות.

ז.          לדרוש מסטודנטים לתואר שני לרכוש שפה שלישית תוך שנתיים.

ח.         יש לדאוג לאפשר לסטודנטים השאלות בין ספרתיות בעלות סבירה.

ט.         לפתוח יותר אפשרויות תעסוקה לתלמידי מחקר (למשל תרגול באוצרות לתלמידי תואר ראשון).

י.          להקצות מקום ומשאבים לסגל הזוטר בבניין דילר.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ז, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ח.