14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום תולדות האמנות – באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אסתר לוינגר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על המוסד להתייחס וליישם המלצות קיימות שטרם ניתן עליהן מענה הולם, כמפורט להלן:

א.         להשקיע בהקדם משאבים בתשתיות המחלקה הנמצאות במצב לא טוב, ובפרט במציאת משרדים לחברי הסגל.

ב.         להקצות משאבים לתהליך הדיגיטציה של השקופיות.

ג.          להמשיך למצוא דרכים ותקציבים על מנת לאפשר לסטודנטים לבקר במוזיאונים שונים בתדירות גבוהה.

ד.         לקדם מרצים צעירים בעלי הישגים במחלקה, על מנת שיוכלו לנצל את התקנים הפתוחים הקיימים.

ה.         לבחון את השינויים שנעשו בתוכנית הלימודים תוך שיתוף של כל חברי הסגל במחלקה, בכירים וזוטרים.

ו.          לקדם מחקר, במיוחד על ידי חברי הסגל הזוטר (ניתן ליישם זאת על ידי תמיכה ומתן מלגות לנסיעות, פיחות שעות הוראה ואדמיניסטרציה).

ז.          לתקצב תוכנית של עוזרי הוראה על מנת להקל על עומס ההוראה של הסגל (ניתן לנצל זאת גם כהזדמנות להעניק לסטודנטים אפשרויות תעסוקה).

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ז, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ח.