14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום תולדות האמנות – באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אסתר לוינגר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על המוסד להתייחס וליישם המלצות קיימות שטרם ניתן עליהן מענה הולם, כמפורט להלן:

א.         הקצאת משאבים הינה תנאי הכרחי להמשך קיום תוכניות הלימודים לתואר ראשון.

ב.         להגדיר את הייחודיות של תחום האמנות היהודית תוך מתן נימוקים להיבדלותה מתחום תולדות האמנות בכלל.

ג.          לשלב בכל הקורסים הנלמדים לתואר ראשון בשנים ב' ו-ג' , התייחסות לייחודיות של האמנות היהודית, והקשרה לחומר הנלמד.

ד.         להגדיל את מגוון הקורסים המלמדים אמנות לא-יהודית ולא-מערבית לפני שמתכננים פתיחת תוכנית לתואר שני.

ה.         להקצות משאבים ליחידה על מנת שתוכל לממש את השינויים בתוכנית ובכלל זה, הצעת קורסים חדשים בתחום.

ו.          להקצות משאבים ותחזוקה הולמת לחדר בעל אוורור ותאורה מספקת שישמש כסטודיו בסיסי, וכן לקניית יחידות אחסון לציוד האומנות.

ז.          לדאוג לתשתיות מספקות ללימוד ביחידה ובכלל זה משרדים וכיתות מתאימות לסגל והסטודנטים.

ח.         להקפיד על פתיחות, שקיפות ונגישות בפרסום מכרזים.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ו, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ח.