14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום תולדות האמנות – באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' סטיבן מנסבאך על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס וליישם המלצות שטרם ניתן עליהן מענה הולם, כמפורט להלן:

א.         לגייס חברי סגל חדשים בתחומים הבאים: אומנות מודרנית/עכשווית, אמנות איסלאמית ואמנות לא-מערבית.

ב.         בהתחשב בייחודה של חיפה וחזונה בתור אוניברסיטה עם מגוון סטודנטים יש מקום להציע יותר קורסים באמנות "לא-מערבית".

ג.          להמשיך לעבוד על היחסים עם ביה"ס לאמנות ולהפריד את המחלקות מבחינה אדמיניסטרטיבית. יש להתייחס לעובדה ששתי התוכניות מציעות קורסים בתרפיה באומנות ושיתוף פעולה פורה יותר יקל על הסטודנטים ועל העבודה האדמיניסטרטיבית במחלקה.

ד.         להפחית בעומס ההוראה של הסגל ולהביאו לפחות לרמה של אוניברסיטאות אחרות בישראל.

ה.         בהתחשב בכמות השינויים והיוזמות במחלקה יש לשקול הארכה של תפקיד יו"ר המחלקה.

ו.          להמשיך ולעבוד על חידוד חזון נהיר יותר למחלקה תוך שיתוף של כל חברי הסגל.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ג, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ח.