08/09/15

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בסיעוד באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתה.
  2. חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך ולפעול ליישום כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובחוות דעת הסוקר.
  4. השלמת יישום ההמלצות תיבדק בהמשך ובהתאם לצורך.