08/09/15

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' תומס ריסה על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי המדינה באוניברסיטת תל-אביב, ולרשום לפניה את חוות דעתם.
  2. חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד.
  3. הסוקר הביע שביעות רצון ממצבה של המחלקה של מדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב, וברך אותה על המאמצים הרבים שעשתה בשנים האחרונות.
  4. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך ולפעול ליישום כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובחוות דעת הסוקר.