27/10/15

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי התזונה – כללי

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. הסדרת נושא הפרקטיקום במקצועות הבריאות וחלוקת האחריות עליו, נמצא בתהליך הסדרה נרחב מול משרד הבריאות. לפיכך, יישום סעיף 6 בהחלטת המל"ג מה-1.1.13 ובו המלצה הנוגעת לשילוב הפרקטיקום במסגרת התואר האקדמי, ייבחן לאור ההסדרה לאחר שתסתיים.
  2. בעיית המחסור בתוכניות לדוקטורט במדעי התזונה, אשר בין היתר עלולה להוביל בהמשך למחסור בסגל בתוכניות בתחום זה, עליה הצביעה הסוקרת בחוות דעתה, תוכל לקבל מענה על ידי החלופות לפתיחת תוכניות לתואר שלישי שהוצעו בשנה האחרונה על ידי המל"ג למוסדות שאינם אוניברסיטאות (מסגרות של מאגדים ותוכניות ייעודיות).
  3. יש לשלוח את חוות דעת הסוקרת למשרד הבריאות.