08/04/14

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות – המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בר-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' תומס ריסה ולפרופ' אלן אימרגוט על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ולרשום לפניה את חוות דעתם.
  2. בהתאם לחוות דעת זו, ולאור הפעולות שעשתה אוניברסיטת בן-גוריון בשנתיים האחרונות לגיוס אנשי סגל נוספים למחלקה ולפוליטיקה וממשל, והתחייבות האוניברסיטה למשיך לפעול לגיוס הסגל שעדיין עליה לגייס בהתאם לסיכום מיום 30.10.2012, ייבחן הנושא פעם נוספת בסבב ההערכה הבא של התחום במועד שתקבע המל"ג, ולא יאוחר משנה"ל תשע"ז.
  3. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תעביר למועצה להשכלה גבוהה דיווח ביניים על אודות ההתקדמות בתהליך גיוס הסגל, עד סוף שנה"ל תשע"ה.