08/04/14

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בביולוגיה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פואד פארס על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו באשר ליישום המלצות ועדת האיכות בביולוגיה/מדעי החיים במוסדות הבאים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת אריאל, והטכניון.
  2. אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל-אביב והטכניון מתבקשים להמשיך ולפעול ליישום המלצות הסוקר והוועדה להערכת איכות. היישום המלא של ההמלצות ייבחן בסבב ההערכה הבא.
  3. באשר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב: בהתבסס על חוות הדעת של הסוקר, הנהלת האוניברסיטה מתבקשת להשיב עד סוף שנה"ל תשע"ד על הסוגיות הטעונות טיפול המפורטות בתגובה שהעבירה הנהלת המחלקה למדעי החיים.
  4. באשר לאוניברסיטת אריאל: בהתבסס על חוות הדעת של הסוקר, האוניברסיטה מתבקשת להעביר עד סוף שנה"ל תשע"ד תוכנית לימודים מתוקנת בהתאם להערות הסוקר.