27/10/15

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי התזונה במכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה המכללה האקדמית תל-חי ומתן חוות דעתה.
  2. הסוקרת מצאה כי המוסד נתן מענה לנקודות העיקריות שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת.
  4. היישום המלא של ההמלצות ייבדק בהתאם לצורך.