27/10/15

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי התזונה באוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת אריאל ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         יש לפעול להסדרת הקורס מבוא בתזונה, הנותן סקירה מעמיקה על התחום בשנה הראשונה לתואר.

ב.         יש  לבחון את תוכנית הלימודים, כך שתכלול את כל התכנים הנדרשים לתחום במידה מספקת.

ג.          יש לפעול לגיוס סגל בכיר נוסף בעל הכשרה אקדמית ומקצועית בתחום, אשר יוכל להוביל את ההוראה, המחקר וגיבוש תוכנית הלימודים במחלקה.

  1. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המופיעות בסעיף 2 בהחלטה זו, עד חודש מאי 2016.