27/10/15

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במדעי התזונה באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הוועדה ובדו"ח הסוקרת.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המופיעות בסעיף 2 בהחלטה זו, עד חודש מאי 2016.