31/10/18

מעקב אחר תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית ומחליטה כדלהלן:

  • המכון הבין אוניברסיטאי באילת

לאור הנימוקים שפורטו בתזכיר והמלצת ועדת המעקב, ות"ת מבהירה כי אין מניעה לאשר את החרגת עובדי הסגל המנהלי במכון הבינאוניברסיטאי באילת מתכנית ההבראה .

  • בית הספר לריפוי בעיסוק

לאור הנימוקים שפורטו בתזכיר והמלצת ועדת המעקב, מבהירה ות"ת  כי אין מניעה לאשר לאוניברסיטה העברית לקלוט חמש משרות סגל מנהלי לבית הספר לריפוי בעיסוק של ביה"ח הדסה שיועברו להעסקה ישירה של האוניברסיטה העברית, מעבר לאמור בתכנית ההבראה. הבהרות אלה עולות בקנה אחד עם מטרת תכנית ההבראה ויעדיה .

  • תקנון ועדת המעקב

על מנת לייעל את עבודת ועדת המעקב והבקרה אחר ביצוע תכנית ההבראה, ות"ת מחליטה לעדכן את תקנון ועדת המעקב שאושר בהחלטה תשע"ח/121. ובתקנון בפרק 2 – "תפקידי הוועדה" יתווסף הסעיף הבא כדלהלן:

"10. ליתן הבהרות לסוגיות הנוגעו ליישום תוכנית ההבראה, בעלות משמעות תקציבית נמוכה ומכל מקום שלא תעלה על מיליון ₪ בשנה (0.38% מהמחזור השנתי) ובלבד שהן מתיישבות עם מהות התוכנית ומטרותיה".