23/01/19

מעקב אחר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים – מסמך מס' 4448

בישיבתה ביום 23.1.19 דנה ות"ת בהמלצות ועדת המעקב אחר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים ומחליטה לאשר את המלצות ועדת המעקב שדנה ביום 2.1.19 בבקשת האוניברסיטה העברית להחריג את 7.5 התקנים של הסגל המנהלי שיועסקו במסגרת מרכז היזמות שיוקם על ידי האוניברסיטה העברית בשיתוף המכללות בצלאל ועזריאלי, על מנת לאפשר למוסדות ליישם את התכנית כאמור בקול הקורא.