18/01/17

מעקב ביקורת במרכז האקדמי כרמל

בישיבתה ביום 18.1.2017 בחנה ות"ת את דו"ח המעקב אחר תיקון הליקויים במרכז האקדמי כרמל.

בהתאם לממצאים המפורטים בדו"ח, קיימים עדיין ליקויים מהותיים שטרם תוקנו והמעלים חשש משמעותי בעניין התנהלותו התקינה של המוסד והבטחת עצמאותו ורמתו.

ות"ת רואה בחומרה רבה את העובדה כי למרות הזמן הרב שחלף מאז נמצאו הליקויים הם טרם תוקנו, וכן שבמהלך המעקב אחר תיקון הליקויים נתגלו שוב ושוב ליקויים נוספים. ות"ת סבורה כי הדבר מעלה סימני שאלה בדבר כשירותו של המוסד להתנהל באופן עצמאי ותקין.

ככלל ות"ת ומל"ג אינן נוהגות לקיים מעקב כה צמוד ומתמשך אחר התנהלותו של מוסד להשכלה גבוהה, שכן מצופה ואף נדרש ממוסד כזה להתנהל באופן תקין ועצמאי במסגרת מנגנוני הניהול והבקרה הפנימיים שלו. לפיכך, ממליצה הוות"ת כלהלן:

  1. בעת הזו, ולאור העובדה שההכרה הזמנית במוסד ניתנה לו עד לחודש ספטמבר 2017, מוצע להמשיך לעקוב עד למועד זה אחר התנהלות המוסד, ובכלל זה לדרוש ממנו לבצע את הפעולות הבאות:

א. לתקן את כל הליקויים באופן מלא ולשביעות רצונה המלא של ות"ת.

ב. למנות מנכ"ל ושדרה ניהולית בסיסית, כנדרש בכל מוסד אקדמי, בתוך פרק זמן סביר.

ג. דירקטוריון המוסד וועדת הביקורת יקיימו דיון דחוף בדוח המבקר ובהחלטת ות"ת ויציגו בפני ות"ת את התייחסותם בתוך חודש ימים. במסגרת זו תתבקש מחברי הדירקטוריון הצהרה חתומה על כך שהם מתחייבים לפעול לאלתר לתיקון כל הליקויים הקיימים בהתנהלות המוסד ועל כך שהם מודעים לאחריותם האישית במסגרת אחריות נושא משרה בתאגיד.

  1. בנוסף הצוות המנהלי של ות"ת-מל"ג מתבקש:

א. להעביר את דוח הביקורת לרשות התאגידים ו/או לרשות המיסים לפי העניין ולבקש את מעורבותם ובדיקתם במסגרת תחומי אחריותם.

ב. להמשיך ולעקוב מקרוב אחר התנהלות המוסד בסיוע רואה החשבון החיצוני לוודא תיקון מלא של כל הליקויים בטווח הקצר ולעקוב אחר יישום החלטות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות לאורך זמן.

  1. באשר להארכת ההסמכה של המוסד להעניק תואר ראשון (B.) במשפטים, ובהמשך להחלטת המל"ג מיום 19.7.2016 אשר האריכה את ההסמכה עד לחודש ינואר 2017 ללא רישום סטודנטים חדשים, נקבע בין יתר כי על המוסד לעמוד בהנחיות ות"ת לאור דו"ח הביקורת ובפרט בנושא הבטחת עצמאותו האקדמית והמינהלית ומניעת חשש לניגודי עניינים. נוכח האמור לעיל, תנאי זה טרם התקיים ועל כן לעת הזו, אין מניעה בשלב זה להארכת ההסמכה (בתקופה בה יש למוסד הכרה) אך זאת בכפוף לאי רישום סטודנטים חדשים בתכנית, כאמור בהחלטת המל"ג מיום 19.7.2016.