12/02/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום מינהל עסקים – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בר-אילן על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה רושמת לפניה את התחייבות המוסד להתייחס לסוגיות שטרם קיבלנו מענה לאחר השלמת הקמת הפקולטה החדשה לניהול.
3. המועצה מבקשת להעביר לידיעת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ורב תחומי, את דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן, כמו גם את המעקב אחר יישומו, לשם בחינת אישור תוכניות חדשות בתחום ו/או שינוי תוכניות קיימות, ככל שיוגשו.