19/03/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום שפה וספרות ערבית – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גובהה מודה לפרופ' לי גו על בדיקת הדיווח שהגיש החוג ללימודי ערבית ואסלאם באוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתו.
2. הסוקר מצא כי המוסד נתן מענה להחלטת המל"ג בדבר גיוס סגל ומתן סילבוסים מפורטים.
3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד להמשיך וליישם את כל ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח              הוועדה והסוקר.
4. בדיקת התוכנית תעשה בהמשך בהתאם לצורך ולתוכנית העבודה של המל"ג.