12/02/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום מינהל עסקים – האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה הפתוחה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.