12/02/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום מינהל עסקים – המכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללה האקדמית נתניה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.