12/02/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום מינהל עסקים – הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
תוכנית במסלול הרגיל:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לקריה האקדמית אונו על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.

תוכנית לאוכלוסייה החרדית:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לקריה האקדמית אונו על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.