12/02/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום תולדות האמנות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המל"ג מודה לאוניברסיטת בן גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.