12/02/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום תולדות האמנות – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המל"ג מודה לאוניברסיטת בר אילן על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המל"ג מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.