12/02/19

מעקב שני אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת תחום תולדות האמנות – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת חיפה על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
2. המועצה להשכלה גבוהה מצאה כי המוסד נתן מענה הולם להערות הסוקר ויישם את החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך