19/07/16

מפת הדרכים ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא "מפת דרכים" ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת. כל זאת  בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, ולהחלטת ות"ת מיום ה-4.2.2015 ולהחלטת מל"ג מיום 10.2.2015 בנושא המתווה להסדרת מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה לאחריות ות"ת, ובהתבסס על הדיווח המקיף שקיבלה מהצוות המקצועי ולאור האמור בחומר שהובא בפניה. בכדי לקדם את המשך מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת באופן הדרגתי ומבוקר, מחליטה  מל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום 13.7.2016, כמפורט להלן:

  1. בהתאם למדיניות מל"ג-ות"ת ומשרד החינוך לפיה מעתה מעבר של מכללה אקדמית לחינוך לאחריות ות"ת יתאפשר באמצעות איחוד בלבד (כלומר לא יתאפשר מעבר עצמאי נוסף), תופץ "מפת הדרכים" (המופיעה בנספח 3 למסמך שהובא בפני ות"ת ומל"ג) למכללות האקדמיות לחינוך שטרם עברו לות"ת, שתעמיד חלופות לאיחוד לכל מכללה (מפת הדרכים תהווה הצעה אך לא תחייב).
  2. תוך שלושה חודשים ממועד פרסום "מפת הדרכים" המכללות תצטרכנה להציג נייר הסכמה עקרוני (עד 31 לאוקטובר 2016) עם החלופה המועדפת (או עם מוסד אחר שאושר ע"י ות"ת) חתום ע"י מורשי החתימה של כל המוסדות הרלוונטיים לאיחוד.
  3. תוך שלושה חודשים נוספים (31 לינואר 2017) המכללות ידרשו להציג תכנון ראשוני אשר יכלול את אופן האיחוד, הסינרגיה שתתקיים, יתרונות/חסרונות וכיו"ב.  כמו כן יוצג לו"ז לגבי יישום האיחוד בפועל על כלל ההיבטים: אקדמי, תאגידי, תקציבי, אדמיניסטרטיבי. לאחר הצגה זו ואישור מל"ג ו-ות"ת ומשרד החינוך למסמך, המוסד יחל בקבלת ליווי מהצוות המקצועי ליישום האיחוד בפועל.
  4. לאור הסיכומים עם משרד החינוך, רק מכללה שתעמוד במועדים שנקבעו לעיל תוכל להמשיך בהתפתחותה האקדמית (תאושרנה תוכניות לימוד חדשות רק לאחר שיאושר המסמך המופיע בסעיף 3 לעיל).
  5. תתבצע פנייה למשרד האוצר להשגת משאבים שיובטחו מראש למוסד לאחר ביצוע תהליך האיחוד, ואשר יהיה מיועד לבינוי ולהשקעות נוספות הנגזרות מהאיחוד (הצטיידות, ההתאמות הנדרשות בסגל, בינוי ושדרוג תשתיות וכיו"ב) ותוך שאיפה למתן תמריצים לעידוד מוסדות חלוצים שיבצעו ראשונים את האיחוד.
  6. ועדת ההיגוי המשותפת למל"ג ולמשרד החינוך תדווח לות"ת על תהליך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת ותעקוב אחר יישום מיטבי של האחודים בין המוסדות.
  7. במקביל, ות"ת מנחה את הצוות המקצועי למפות באופן יסודי את המשך התהליך ולהביא בפניה נקודות להן יידרש פתרון בשלב מתקדם יותר לתמיכה במתווה.