25/12/13

מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה – המשך דיון

ות"ת דנה בהמלצות הוועדה המייעצת לות"ת בנושא: תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה – מפת הדרכים 2013, והחליטה לגבי עקרונות לקידום יישום התשתיות המוצעות.
לגבי התשתיות ה"קטנות" (שלא ליישום במסגרת פורום תל"מ) התשתיות בתחומי מדעי הרוח והחברה, מחשוב ותקשורת, מחליטה ות"ת כדלהלן:
ות"ת תפעל לתחילת יישום מדורג של תשתיות המחקר המומלצות המיועדות להקמה על ידי ות"ת או באמצעות שותפויות מצומצמות. זאת, מתוך ההבנה כי מדובר בתהליך ראשון, דינאמי ומתעדכן. עבור תשתיות אלה, מסמיכה ות"ת את הצוות המנהלי לבחון יישומן בתשע"ד, במסגרת תקציב הרזרבה של תשתיות מחקר שהקצתה ות"ת, ובהתאם לשותפויות אפשריות וצרכים שונים שיעלו במסגרת בחינת יישומן.
חברי ות"ת מבקשים כי לטובת יישומה של כל תשתית כאמור יוקם צוות מקצועי אשר יורכב מנציגי אגף תקצוב, היחידה לפרויקטים מיוחדים, ונציג מקצועי מהתחום בעל ידע בהקמת תשתיות.
הצוות יעמיק באפיון התשתית, אופן הקמתה/הצטרפות אליה, אופטימיזציה של הערך המוסף שלה, באפשרויות לשיתופי פעולה עם גופים שונים הן לטובת הרחבת הפעילות והן לטובת איגום משאבים, במנגנון פיקוח והערכתה כתשתית מרכזית, וכד'.

לגבי תשתיות שיש פוטנציאל ליישומן במסגרת פורום "תל"מ" מחליטה ות"ת כדלהלן:

• מתוך 5 התשתיות הפוטנציאליות, תתמוך ות"ת בעדיפות ראשונה ב"עכברים מהונדסים גנטית" שלבים א'+ב'.

• בעדיפות שניה תתמוך ות"ת גם ב- ESO בתנאי שימצאו שותפים למימון כך שתקציב ות"ת לנושא לא יעלה על הסכום שנקבע.