02/07/14

מקדם סיום תואר במודל התקצוב במכללות (לקראת תקציב תשע"ה)

  1. ות"ת מודה לצוות המקצועי מאגפי תכנון ותקצוב על עבודתם.
  2. ות"ת מחליטה לאשר כי החל מתקציב תשע"ה יופעל מקדם סיום התואר במודל המכללות עפ"י העקרונות שהוצגו לעיל וכמפורט להלן:

הגדרה:

סטודנטים חורגים = סטודנטים אשר משך לימודיהם חורג מהזמן התקני בתוספת שנה;

שיעור חריגה במוסד = היחס בין סך הסטודנטים החורגים לסך הסטודנטים במוסד;

מקדם נשירה = מקדם קבוע בשיעור 85% אשר מגלם את הנשירה "המקובלת" במעבר בין השנים.

מקדם סיום התואר =  מקדם הנשירה  (85%) פחות שיעור החריגה במוסד.

(3)  עם סיום התוכנית הרב שנתית ולקראת שנה"ל תשע"ז תיערך בחינה מחודשת להמשך הפעלת המקדם לאור הנתונים שיתקבלו.