14/07/15

מקומות התנסות מעשית בפיזיותרפיה

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא מיום 1.7.2015, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת בנושאים הרלוונטיים אליה, והחליטה כלהלן:

  1. מל"ג קיבלה דיווח על דו"ח ועדת מקורי והמלצותיו.
  2. מל"ג מברכת על סיכום הדיון מיום 31.5.2015 בין נציגי ות"ת/מל"ג לבין נציגי משרד הבריאות ובהשתתפות נציגי משרד המשפטים ומבקשת מהצוות המקצועי לעקוב אחר יישומו.
  3. מל"ג תפעל להתאמת אישורי פתיחת תוכניות חדשות ולהתאמת מכסות בתוכניות קיימות במקצועות הבריאות לפוטנציאל ההכשרה המקצועית, מעת שימופו ע"י משרד הבריאות, ע"פ הסיכום האמור.
  4. בהתאם לסיכום זה, והואיל והמיפוי שיבצע משרד הבריאות בתחום הפיזיותרפיה יושלם רק לקראת ינואר-פברואר 2016, טרם מועד תחילת הרישום לשנת הלימודים העוקבת, מחליטה מל"ג לקבל את המלצת ות"ת ולשמור על הקפאת הסטטוס קוו בהתייחס למספר הסטודנטים בתחום הפיזיותרפיה, עד להשלמת כל התהליכים המפורטים במסמך, כמפורט בהחלטת ות"ת מיום 29.4.2015.
  5. לקראת פתיחת ההרשמה לתשע"ז ובהתאם לתוצאות המיפוי שיקיים משרד הבריאות, יחזרו וידונו ות"ת ומל"ג בנושא.