12/06/19

משך דיון: המלצות הצוות שבדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים

ישיבתה ביום 12.6.2019 דנה הות"ת בדוח צוות המעקב לבחינת בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים והיא מחליטה לאמץ את המלצת הצוות, ולהאריך את הפעילות של הקריה האקדמית אונו מחוץ לקמפוס בירושלים עד לתום שנה"ל תשפ"ב (דהיינו עד ליום 30.9.2022) ולאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תש"פ בלבד מן הטעמים שפורטו בדו"ח הצוות. מכיוון שישנם היבטים שות"ת בוחנת בעניין המשך פעילותה של הקריה האקדמית אונו בירושלים (לימודים מחוץ לקמפוס) מחליטה ות"ת להרחיב את הצוות ולצרף אליו שני חברי ות"ת. החברים שנבחרו לנושא זה הם: פרופ' יוסי שיין ופרופ' מונא מרון.
במהלך התקופה ייבחנו פרופיל הבוגרים ושילובם בשוק התעסוקה, הצלחת התכניות בכל הנוגע לגיוס סטודנטים ערבים ממזרח ירושלים, תוך שילובם בתכניות הרגילות יחד עם האוכלוסייה הכללית והאם התאפשרה להם למידה באיכות גבוהה תוך הקטנת אחוזי הנשירה.

הצוות המינהלי מווסמך לבחון ולאשר את פתיחת הרישום לשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב בהתאם לקריטריונים המפורטים בדוח המסכם של צוות המעקב.
לקראת תום תקופת שלוש השנים, תבחן אפשרות המשך הפעילות ע"י ות"ת ומל"ג.