12/01/16

משרת נשיא עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016),  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 8.9.2015 בעניין העסקת נשיא עזריאלי- המכללה האקדמית להנדסה ירושלים במכללה ובאוניברסיטה העברית. בכך מפרה המכללה את החלטת מל"ג בעניין הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ועודכנה תיקון אחרון ביום 27.4.2010), באשר להעסקת נשיא המוסד לפיה, בין היתר, בראש המוסד יעמוד איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, שיועסק במוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.

לאחר שדנה בנושא, מציינת מל"ג כי ביום 23.8.2015, הודיע יו"ר הוועד המנהל של המוסד מר עוזי וכסלר, כי נשיא המוסד, פרופ' אברהם דומב יוצא בשנה"ל תשע"ו לשנת חל"ת מהאוניברסיטה העברית ויועסק במכללה במשרה מלאה, בהתאם להחלטת מל"ג בעניין הניהול האקדמי.

לאחר שדנה בנושא מחליטה מל"ג לקבל את ההחלטה הבאה:

  1. לרשום בפניה את דבר תיקון ההפרה. כאמור, נשיא המוסד, פרופ' אברהם דומב יוצא בשנה"ל תשע"ו לשנת חל"ת מהאוניברסיטה העברית ויועסק במכללה במשרה מלאה.
  2. לרשום לפניה שהיה ובתום השנה, היה וימשיך פרופ' דומב לכהן כנשיא המכללה, יהיה על המכללה להמשיך ולהבטיח עמידה בהחלטות מל"ג.
  3. על המוסד להקפיד בעתיד על קיום הנחיות המל"ג ולפעול בהתאם להחלטותיה.
  4. לרשום לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד.