03/03/15

הצעה למתווה טיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים שונים

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית והחליטה כלהלן:

  1. לצורך טיפול שוטף בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים ימונה צוות פנימי קבוע אשר יכלול שני חברי מל"ג ומנכ"ל מל"ג ות"ת שיעמוד בראשו. הצוות ימונה על ידי ס'יו"ר המל"ג, ותלווה אותו הלשכה המשפטית של המל"ג. את עבודת הצוות ירכז מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית.
  2. הצוות הפנימי יעסוק באופן קבוע במגוון הבקשות המגיעות אל שולחנה של המל"ג בכל הקשור למינוי מועמדים לגופים חיצוניים, ויגיש את המלצותיו המפורטות למועצה להשכלה גבוהה בכל בקשה ובקשה.
  3. בכל בקשה להמלצה על מועמדים לגופים חיצוניים, תתקבל ההחלטה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהליך שייקבע.
  4. במסגרת תפקידו, יקיים הצוות הפנימי את ההתייעצויות הנדרשות עם המוסדות להשכלה גבוהה לצורך גיבוש המלצתו על המועמדים, בין בתחילת כל שנה אקדמית לגבי שורה של מקרים, ובין ספציפית בכל מקרה ומקרה. הצוות יקבע לעצמו הליכים פנימיים לצורך ביצוע התייעצויות אלה.
  5. כמו כן, רשאי הצוות לקיים התייעצות עם יושבי ראש ועדות המשנה הקבועות של המל"ג, כאשר יצדיק המקרה הליך כזה.
  6. במסגרת הגשת המלצתו לרשימת המועמדים לגופים החיצוניים אל מל"ג, יציג הצוות את כל המועמדים שהוצעו ומתוכם יציע את רשימת המועמדים המומלצים למל"ג, בצירוף הנימוקים להמלצה.
  7. נוכח העובדה שעל פי רוב נדרשת המלצת המועצה בדחיפות יחסית וכן נוכח ריבוי הפניות בנושא ואופיין, העקרון שינחה את אופן הבאת המלצת הצוות למל"ג יהיה שהרוב המוחלט של הפניות (שהן על פי החוק בבחינת התייעצות או קבלת המלצה של המל"ג) יובא ע"י הצוות למל"ג באמצעות המייל[1] בצירוף כל החומר הרלוונטי וקורות החיים, באופן שאינו מצריך דיון במליאת המועצה. רק מיעוט של הבקשות, בו המועצה ממנה על פי חוק את המועמד בגוף החיצוני, או בבקשות בהן ישנה עילה מיוחדת המצדיקה, לפי שקול דעתו של הצוות הפנימי, קיום דיון והצבעה במליאת המל"ג- ייעשה הדבר בהליך זה. מובן כי ככל שחבר מועצה יבקש לדחות את קבלת ההחלטה ולקיים דיון בנושא, יובא הנושא לדיון בפני המל"ג.
  8. לאחר קבלת ההחלטה במל"ג, יודיעו מנכ"ל המל"ג או מי מטעמו על ההחלטה לגורם המוסמך שפנה בבקשה.
  9. בתום שנה מתחילת עבודתו, ואח"כ בכל שנה, יגיש הצוות דו"ח שנתי למל"ג על הבקשות שנדונו, ההחלטות שהתקבלו, הפקת לקחים, וצורך בשינוי הנוהל, אם יעלה.

[1] הגשת המלצה למל"ג בכתב (בדואר האלקטרוני, למשל) תוך הערה שאם עד לתאריך פלוני לא יגיעו הערות מחברי מל"ג לגבי ההמלצה האמורה, ייחשב כי ההמלצה אושרה על ידי המל"ג וההחלטה תירשם בפרוטוקול של הישיבה העוקבת של המל"ג. חבר/ה מל"ג יכול, במסגרת הזמן להערות, לבקש את הבאת הנושא לדיון במליאה.