10/02/15

מתווה להסדרת מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה ממשרד החינוך למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ולתקצוב

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015) במתווה להסדרת מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה  ממשרד החינוך לות"ת, והיא מאשרת את המתווה במלואו ומברכת על המהלך. המתווה המלא המצורף להחלטה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
  2. המועצה מאמצת את החלטת ות"ת מיום 4.2.2015, לפיה במסגרת המתווה שגובש יועברו בשנה"ל תשע"ו לאחריות הות"ת, "המכללה האקדמית בית ברל" ו"סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות" העומדות בתנאי הסף שנקבעו, כמכללות עצמאיות. לאחר יישום המעבר של מכללות אלו, יחל מעבר הדרגתי של מכללות נוספות בכפוף לתנאי הסף ובהתייחס לפריסה המגזרית במערכת החינוך.
  3. המועצה רואה במעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת מהלך אסטרטגי מהותי, שנועד לאפשר למדינה תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה.