09/08/16

מתווה ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) לגננות ומורים מוסמכים בכירים – עדכון החלטת מל"ג מיום 18.11.2014

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

בישיבתה ביום 18.11.2014 קיבלה המל"ג החלטה על מתווה ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" לגננות ומורים מוסמכים בכירים. בעקבות פניות של מספר מוסדות וכן לאור החשיבות של שילוב המגזר החרדי בתוכניות לימודי ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה",  מחליטה המל"ג להבהיר ולחדד מספר נקודות במתווה, כלהלן:

מבנה תוכנית הלימודים

סעיף 3.1 בהתאם לתיקון הבא:

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת תעודת מורה מוסמך בכיר, יתקיימו במתכונת חד-חוגית או דו-חוגית בהתאם למתכונת הלימודים שאושרה למכללה האקדמית בתוכנית הלימודים הרגילה.

הכרה בלימודים קודמים:

סעיף 5.3 בהתאם לתיקון הבא:

חריג לכלל: סטודנט שלמד במוסד להכשרת "מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת, והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות בהיקף של 90-96 ש"ש לפחות, והוא ממשיך  את לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ולא יאוחר מחמש שנים מעת סיום לימודיו למורה מוסמך בכיר,  ניתן יהיה להכיר עד 8 ש"ש על בסיס לימודיו.