28/06/17

מתווה למיזוג בין המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית אונו

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בעניינה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, ולאחר שהובאה בפניה טיוטת מתווה למיזוג בין המוסדות, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לאשר מתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו וסיום פעילותה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות כמוסד להשכלה גבוהה.

להלן פרטי המתווה ותנאיו:

  1. המתווה למיזוג יכלול תקופת ביניים, שתחילתה ביום 1.10.2017 ועד לסיום הזמן התקני לתואר של מחזור הסטודנטים שיחל לימודיו במכללה האקדמית לחברה ואומנויות באוקטובר 2017 (לשנה"ל תשע"ח) – היינו עד ליום ____________.
  2. בתקופת הביניים תוכל המכללה אקדמית לחברה ואמנויות לרשום סטודנטים ולפתוח מחזור לימודים אחד אחרון שיחל לימודיו באוקטובר 2017 בכל תכניות הלימוד המאושרות שלה. החל ממועד זה יוכל המוסד להמשיך וללמד את הסטודנטים בכל תכניות הלימודים המתקיימות בו לצורך סיום לימודיהם בלבד בזמן תקני.
  3. עם תום תקופת הביניים המכללה האקדמית לחברה ואמנויות תסיים פעילותה כמוסד להשכלה גבוהה, וההכרה בה תסתיים, וזאת לכל המאוחר ביום ___________.
  4. המכללה האקדמית לחברה ואמנויות אחראית לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיה ובפרט לעובדיה.
  5. במהלך שנה"ל תשע"ח, תפעל הקריה האקדמית אונו לקבלת אישור מהמל"ג לקיום תכניות הלימודים של המכללה האקדמית לחברה ואומנויות, היינו – אישור לפתיחת התכניות מטעם הקריה האקדמית אונו והסמכה להעניק בהן תואר מטעמה. במסגרת זו, הקריה האקדמית אונו תפעל להבטחת זהות ברמת תכני הלימוד, הסגל ותשתיות ההוראה, וכן לתיקון הליקויים שעלו בדוח הוועדה לבדיקת התכנית לתואר שני בחברה ואומנויות.
  6. בכפוף לאישור המל"ג כאמור, תוכל הקריה האקדמית אונו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזורי לימודים שיחלו לימודיהם בקמפוס בנתניה, בתכניות הלימודים שתאושרנה לקריה האקדמית אונו, וזאת החל משנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018) ועד לא יאוחר משנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021).
  7. בכל מקרה, החל מתחילת שנה"ל תשפ"ב תועבר כל הפעילות שתאושר לקריה האקדמית בקמפוס בנתניה לקמפוס הקריה בקרית אונו, וזאת לאחר שתבטיח את זהות הלימודים, הסגל והתשתיות, ולא תתקיים עוד פעילות אקדמית כלשהי בקמפוס בנתניה.
  8. לקראת העברת הפעילות כאמור תיבחן בקשת קרית אונו לקיום תכניות הלימודים גם בקמפוסים נוספים שלה.

עמידה בתנאים דלעיל וקבלת התחייבות בכתב מראש של שני המוסדות לעמידה בתנאים, מהווה תנאי מקדמי ליישום ההחלטה.

המוסדות יעבירו הצעה להסכם מפורט המעגן את מכלול ההיבטים הנדרשים ליישום המתווה המפורט לעיל. אישור ההסכם על ידי הצוות המקצועי מהווה תנאי ליישום ההחלטה.