12/09/17

מתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו וסיום פעילותה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות כמוסד להשכלה גבוהה

במתווה להעברת פעילות המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו וסיום פעילותה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות כמוסד להשכלה גבוהה.

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את עקרונות המתווה כדלהלן:

  1. המתווה להעברת הפעילות יכלול תקופת ביניים, שתחילתה ביום 1.10.2017 ועד לסיום הזמן התקני לתואר של מחזור הסטודנטים שיחל לימודיו במכללה האקדמית לחברה ואומנויות באוקטובר 2017 (לשנה"ל תשע"ח) – דהיינו עד לספטמבר 2020.
  2. בתקופת הביניים, תוכל המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לרשום סטודנטים ולפתוח מחזור לימודים אחד אחרון שיחל לימודיו באוקטובר 2017 בכל תוכניות הלימוד המאושרות שלה והחל ממועד זה יוכל המוסד להמשיך וללמד את הסטודנטים בכל תוכניות הלימודים המתקיימות בו לצורך סיום לימודיהם בלבד בזמן תקני.
  3. עם תום תקופת הביניים המכללה האקדמית לחברה ואמנויות תסיים פעילותה כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה תסתיים, וזאת לכל המאוחר בספטמבר 2020.*
  4. המכללה האקדמית לחברה ואמנויות אחראית לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיה ובפרט לעובדיה.
  5. במהלך שנה"ל תשע"ח, תפעל הקריה האקדמית אונו לקבלת אישור מהמל"ג לקיום תוכניות הלימודים של המכללה האקדמית לחברה ואומנויות, היינו – אישור לפתיחת התוכניות מטעם הקריה האקדמית אונו והסמכה להעניק בהן תואר מטעמה. במסגרת זו, הקריה האקדמית אונו תפעל להבטחת זהות ברמת תכני הלימוד, הסגל ותשתיות ההוראה, וכן לתיקון הליקויים שעלו בדו"ח הוועדה לבדיקת התוכנית לתואר שני בחברה ואומנויות.
  6. בכפוף לאישור המל"ג כאמור, תוכל הקריה האקדמית אונו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזורי לימודים שיחלו לימודיהם בקמפוס בנתניה, בתוכניות הלימודים שתאושרנה לקריה האקדמית אונו, וזאת החל משנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018) ועד לא יאוחר מתום תקופת חוזה השכירות הנוכחי בנתניה (שנה"ל תשפ"ב – אוקטובר 2021).
  7. קרית אונו תוכל בכל עת לבקש אישור המל"ג להעברת תוכניות הלימודים (כולן או חלקן) לקמפוס הראשי שלה בקרית אונו (ככל שיש לה התשתית והסגל), זאת בכפוף לסגירת התוכניות שתועברנה בקמפוס בנתניה. מכל מקום, החל מתחילת שנה"ל תשפ"ב תועבר כל הפעילות שתאושר לקריה האקדמית בקמפוס בנתניה לקמפוס הקריה בקרית אונו, וזאת לאחר שתבטיח את זהות הלימודים, הסגל והתשתיות, ולא תתקיים עוד פעילות אקדמית כלשהי בקמפוס בנתניה.
  8. הקריה האקדמית אונו תוכל להגיש למל"ג בקשה לפתיחת תוכניות הלימודים שיעברו לקמפוס הראשי שלה בקרית אונו כאמור בסעיף 7 גם בקמפוסים האחרים שלה, והמל"ג תבחן את הבקשה בין היתר בכפוף לצורך הלאומי ולשמירה על הזהות ברמת התוכניות (זאת בהתאם להחלטות מל"ג על קיום לימודים מחוץ לקמפוס ולכך שאותן תוכניות מופעלות בקמפוס בקרית אונו).

עמידה בתנאים דלעיל וקבלת התחייבות בכתב מראש של שני המוסדות לעמידה בתנאים, מהווה תנאי מקדמי ליישום ההחלטה.

המוסדות יעבירו הצעה להסכם מפורט המעגן את מכלול ההיבטים הנדרשים ליישום המתווה המפורט לעיל. אישור ההסכם על ידי הצוות המקצועי מהווה תנאי ליישום ההחלטה.

 

* לצורך כך, מוארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות וההסמכה בתכניות הלימודים המתקיימות בה עד לספטמבר 2020.