28/06/17

מתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום 28.6.17 דנה ות"ת במתווה מדורג למיזוג המרכז האקדמי כרמל והמכללה האקדמית נתניה.

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בעניינו של המרכז האקדמי כרמל, ולאחר שהובאה בפניה טיוטת הסכם בין המרכז האקדמי כרמל והמכללה האקדמית נתניה, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לאשר מתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה, וסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה.

להלן פירטי המתווה ותנאיו:

  1. המתווה למיזוג יכלול "תקופת ביניים", שתחילתה ביום 1.10.2017 ועד לסיום הזמן התקני לתואר של מחזור הסטודנטים האחרון שייחל לימודיו לכל המאוחר ביום 30.10.2019.
  1. במהלך תקופת הביניים המרכז האקדמי כרמל יוכל להמשיך רישום סטודנטים בתכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון במנהל עסקים עד ליום 30.10.2019, והחל ממועד זה יוכל המוסד להמשיך וללמד את הסטודנטים בכל תכניות הלימודים המתקיימות בו לצורך סיום לימודיהם בלבד בזמן תקני.
  1. "בתקופת הביניים" המכללה האקדמית נתניה תלווה ותפקח על פעילות המרכז האקדמי כרמל, ובפרט בהיבטים הניהוליים שעלו כליקויים בדו"ח רואה החשבון מטעם ות"ת, ובהיבטים האקדמיים שעלו במסגרת הדוחות לבדיקת תכניות המרכז, לרבות אלו שצויינו בסעיף 5.3 לטיוטת ההסכם.
  1. ות"ת ומל"ג רואות במכללה האקדמית נתניה אחראית להבטיח את תיקון הליקויים, כאמור, ובפרט על הבטחת הרמה האקדמית של תכניות הלימודים במרכז האקדמי כרמל. עד לפתיחת שנה"ל תשע"ח תגבש המכללה האקדמית נתניה בשיתוף המרכז האקדמי כרמל תכנית מפורטת לשיפור הרמה האקדמית, תנאי הלימוד והשירות לסטודנטים ותגיש אותה למל"ג/ות"ת.
  1. בתקופת הביניים תוכל המכללה האקדמית נתניה לקיים תכניות לימודים מטעמה בקמפוס המרכז האקדמי כרמל, והכל בכפוף להבטחת זהות אקדמית לתכניות אלה המתקיימות בקמפוס הראשי שלה ואישור הות"ת והמל"ג מראש, זאת לאור החשיבות ביצירת אוירה אקדמית בקמפוס בחיפה, אשר תתאפשר, בין היתר, באמצעות קיומן של תכניות לימודים במגוון תחומים. המכללה האקדמית נתניה תוכל לקיים תכניות לימודים מטעמה כאמור לעיל בקמפוס בחיפה עד לתום תקופת הביניים, כשלקראת תום תקופה זו תבחן המל"ג את אפשרות המשך פעילות המכללה בחיפה.
  1. עם תום תקופת הביניים המרכז האקדמי כרמל יסיים פעילותו כמוסד להשכלה גבוהה, וההכרה בו תסתיים, זאת לכל המאוחר ביום 30.4.2023.
  1. המרכז האקדמי כרמל אחראי לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיו ובפרט לעובדיו, כאמור בסעיף 6.2 לטיוטת ההסכם, וכן אחראי לקבלת אישור כתוב מראש של בעל הנכס, כי מעבר לאמור בסעיפים 4.1.4. ו-4.1.5, אין ולא תהיינה לו דרישות כלשהן בהתייחס לסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל, וכי לא תהיינה לו דרישות כספיות נוספות לאור סיום הפעילות כאמור.
  1. המכללה האקדמית נתניה תעמיד, לשביעות רצון הנהלת ות"ת/מל"ג, דמות אקדמית ניהולית בעלת ניסיון משמעותי כדי לנהל ולפקח על הפעילות בקמפוס האקדמי כרמל.

עמידה בתנאים דלעיל, וקבלת התחייבות בכתב מראש של כל הגורמים הרלוונטיים לעמידה בתנאים, וקבלת הסכם מתוקן בהתאם למתווה, מהווים תנאי מקדמי ליישום ההחלטה.