11/12/18

מתווה לקליניקות המשפטיות הפועלות במוסדות המקיימים לימודים לקראת תואר ראשון במשפטים

בישיבתה ביום 11.12.2018 דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית מיום 27.11.2018 בהצעה למתווה לקיום קליניקות משפטיות, אשר גובשה לאחר פגישות, דיונים והתייעצות עם המוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים לתואר אקדמי במשפטים והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

דברי רקע להחלטה:

כחלק מתכניות הלימודים לקראת תואר ראשון במשפטים, קיימת לסטודנטים אפשרות להכשרה מעשית במסגרת קליניקות משפטיות. לאור פניות ושאלות שונות שהגיעו למועצה להשכלה גבוהה בהתייחס לקליניקות משפטיות אלה, בהמשך להערות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במשפטים והחלטת המל"ג מיום 9.8.2016 בנושא, ביקשה המועצה ללמוד ולבחון את  סוגיית הקליניקות המשפטיות, ובין היתר ביקשה לבדוק: כיצד מתקבלות החלטות על פתיחת הקליניקות, מימונן, הדרכת הסטודנטים, מי אחראי עליהן הלכה למעשה ועוד.

בהתאם לכך, פנינו אל המוסדות המקיימים לימודי משפטים בבקשה לקבל מידע בנושא הקליניקות המשפטיות.

בישראל ישנם 13 מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודי תואר ראשון במשפטים, מתוכם 4 אוניברסיטאות, 7 מכללות לא מתוקצבות ו- 2 מכללות מתוקצבות. בכל המוסדות הנ"ל מופעלות קליניקות משפטיות כחלק מלימודי התואר הראשון.

הקליניקות הינן למעשה הכשרה מעשית של סטודנטים למשפטים המזכות בנ"ז אקדמיות, שכן הן מאפשרות לסטודנטים להתנסות הלכה למעשה במהלך לימודיהם בהיבטים מגוונים הנוגעים למתן ייעוץ וייצוג בתיקים שונים (לא כולל ייצוג בבתי משפט), ובנוסף, הסטודנטים נחשפים במהלכן לנושאים חשובים ברמה הציבורית-חברתית.

הפעילות בקליניקות לרבות פעילות המנחים הקליניים תהא בכפיפות לאחראי האקדמי. ההנחיות מתייחסות לאחראי האקדמי.

לפיכך, בהמשך למכלול המידע שהתקבל, בהסתמך על הערות הוועדה הבינלאומית להערכת האיכות במשפטים ולאחר שמיעת המוסדות, להלן מתווה לקיום הקליניקות המשפטיות במסגרת הלימודים לתואר ראשון במשפטים שנועד להבטיח רמה אקדמית נאותה.

החלטה בדבר מתווה לקיום קליניקות משפטיות במוסדות להשכלה גבוהה אשר מקיימים תכניות לימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים:

 1. בראש מערך הקליניקות יעמוד חבר סגל ליבתי במסלול אקדמי רגיל, המועסק במשרה מלאה על ידי המוסד. ראש המערך, ידווח על פעילות מערך הקליניקות לדיקן ולוועדת הוראה פקולטית.
 2. האחריות האקדמית על כל קליניקה תהיה בידי המוסד האקדמי באמצעות "המנחה האקדמי"[1] שהינו חבר סגל ליבתי או מורה מן החוץ אשר ימונה על ידי הגורם הממנה מורים מן החוץ (ועדת הוראה, ועדת מינויים וכיו"ב). במקרים חריגים, יוכל ראש מערך הקליניקות לשמש כאחראי אקדמי לקליניקה. האחריות לכל המתרחש בקליניקה תהיה של האחראי האקדמי (מנחה אקדמי או ראש מערך הקליניקות), אשר ידווח מדי שנה לראש מערך הקליניקות על פעילות הקליניקה שבאחריותו. הציון לכל תלמיד יינתן על ידי האחראי האקדמי אשר ידווח לראש מערך הקליניקות.
 3. הכשרה אקדמית במסגרת מערך הקליניקות תתקיים ככלל במוסד.
 4. הפעילות במסגרת הקליניקה תוגבל לפעילות הקשורה לנושאים משפטיים במובן הרחב.
 5. בשל ההכשרה האקדמית, ככל שזו ניתנת בקליניקה, תוענק נקודת זכות לכל שעת כיתה סמסטריאלית. בשל פעילות קלינית תוענק נקודת זכות נוספת עבור לפחות  3 שעות של עבודה קלינית (עבודת שטח, הכשרה מעשית) במוסד או מחוצה לו. הקליניקה יכולה להיות סמסטריאלית או שנתית. אפשרות הענקת נ"ז עבור קליניקות הינה רק לתואר בוגר.
 6. בחירת הקליניקה תהיה בחירה חופשית של הסטודנט. הקבלה לקליניקה תהיה באחריות המנחה האקדמי של הקליניקה. סטודנט לא יוכרח להשתתף בקליניקה הנוגדת את השקפותיו האישיות.
 7. בכל קליניקה ישתתפו עד 25 סטודנטים.
 8. תחומי הפעילות והתכנים של הקליניקות ייקבעו מדי שנה ע"י וועדת ההוראה הפקולטית בתיאום עם ראש מערך הקליניקות ובאישור הדיקן.
 9. קני המידה לקביעת תחומי הפעילות של הקליניקות יהיו ערכן הפדגוגי. גיבוש כלל תחומי הפעילות והתכנים בקליניקות יבוצע בדרך שלא תפלה תלמידים מכל סיבה שהיא, ובהתאם לתקנוני המוסד. המוסד יאפשר לכל תלמיד להשתלב בהן, תוך שמירה על חופש הדעה והביטוי ובכפוף לחופש האקדמי.
 10. המוסד להשכלה גבוהה יבטיח כי ככל שגורם חיצוני למוסד תורם למוסד כסף בהקשר לקליניקה, לא תהיה לגורם זה שום מעורבות, קודם להקמת הקליניקה ואחרי הקמתה, בקביעת תכני הקליניקה והתנהלותה, בבחירת המנחה האקדמי או במתן הטבה כלשהי לתלמידים וכיוצא בזה[2]. יוקפד בכל פעילות וכל פרסום כי התנהלות הקליניקה תשויך למוסד ותזוהה עמו.
 11. ערעור על החלטה שלא לאשר קליניקה לבקשת גוף שהציע זאת, תועבר לטיפול הדיקן ולהחלטה ע"י הגוף המוסמך במוסד לאישור קורסים ותכניות לימודים.
 12. ראש המוסד יקבל וירכז את הדיווחים השנתיים על הקליניקות המתקיימות במסגרת המוסד, כולל דיווח על גופים שהציעו הקמת קליניקות חדשות שאושרו או נדחו במהלך השנה ועל הנימוקים לדחייה, ויעביר העתק הדו"ח למל"ג.

 

[1] כל מוסד יכול להשתמש בשם המתאים לבעל תפקיד זה

[2] לא תשולם תמורה כספית כלשהיא לסטודנטים בקליניקה בגין כל פעילות במסגרת הקליניקה. המוסד לא יאפשר לגורם חיצוני המעוניין לגייס תלמידי משפטים לפעילות כלשהיא במסגרתו, בתמורה לתשלום, לפרסם זאת במסגרת הקליניקה.